Všeobecné podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře AVETOUR (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o zájezdu uzavřené mezi naší společností:
CK AVETOUR s.r.o., se sídlem Počernická 699/62a, Malešice, 108 00 Praha 10 IČ: 27533093
DIČ: CZ27533093
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187178 adresa pro doručování: nám. F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška
telefonní číslo: 602 441 670, 720 993 837, 494 623 929
kontaktní e-mail: info@avetour.cz, prodej@avetour.cz, zajezdy@avetour.cz

jako pořadatelem

a vámi (fyzickou či právnickou osobou) jako zákazníkem.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují naše vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a plnění smlouvy o zájezdu (nebo jen „smlouvy“). Námi pořádané zájezdy prezentujeme na online portálu umístěném na webovém rozhraní www.avetour.cz (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na poskytování služeb cestovního ruchu podnikatelům za účelem dalšího nabízení těchto služeb. Nejste-li spotřebitelem (fyzickou osobou objednávající zájezd mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.3. V případě, že se uzavřená smlouva o zájezdu odlišuje od těchto obchodních podmínek, má přednost znění smlouvy o zájezdu.

1.4. Náš právní poměr se řídí smlouvou o zájezdu, těmito obchodními podmínkami, Zásadami ochrany osobních údajů, všeobecnými pojistnými podmínkami ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, zvláštními pojistnými podmínkami ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (pokud takové dobrovolné pojištění dle čl. 7 obchodních podmínek sjednáte), podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší vzájemné komunikaci zejména při uzavírání smlouvy, a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cestovním ruchu“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
1.5. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6. Rezervací zájezdu a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. REZERVACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU

2.1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zájezdů včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých zájezdů (destinace, termín, program apod.).

2.2. Prezentace zájezdů je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste zájezd rezervovali, vyplnili a zaslali nám náš návrh smlouvy (který vám zašleme po obdržení rezervace), a aby došlo k potvrzení vyplněné smlouvy z naší strany (eventualitou je uzavření smlouvy prostřednictvím cestovní agentury, která prodává naše zájezdy).

2.3. Podání rezervace zájezdu je možné prostřednictvím webového rozhraní nebo osobně v naší provozovně vyplněním rezervačního formuláře, telefonicky, nebo jiným způsobem, který aktuálně nabízíme.

2.4. Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdržíte všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona o cestovním ruchu, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.

2.5. Do pěti pracovních dnů od obdržení rezervace vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v rezervaci nebo na poštovní adresu (pokud o tuto možnost zažádáte) zaslán (příp. osobně předán při uzavírání smlouvy osobně) návrh smlouvy k vyplnění. Vyplněnou smlouvu nám doručte na adresu, oskenovanou emailem nebo faxem. Údaje uvedené ve vyplněné smlouvě považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte e-mailem.

2.6. Po obdržení vyplněné smlouvy vám zašleme potvrzení včetně dalších dokumentů tvořících smlouvu. Tímto potvrzením je uzavřena smlouva o zájezdu. Prosíme o kontrolu údajů ve smlouvě, v případě nesrovnalostí nás bezodkladně informujte. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.7. Pokud uzavíráte smlouvu o zájezdu za více osob, prohlašujete, že jste k uzavření smlouvy a k výkonu souvisejících práv a povinností včetně úhrady ceny zájezdu za tyto osoby zmocněni. Dále se zavazujete předat těmto osobám všechny informace a organizační pokyny týkající se zájezdu.

2.8. Zájezdu se mohou účastnit osoby mladší 15 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let a osoby ve věku mezi 15 let a dovršením 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce, který jste povinni nám doložit v rámci uzavírání smlouvy o zájezdu.

2.9. Podrobné pokyny k zájezdu, které nejsou obsaženy v potvrzení o zájezdu, vám zašleme na váš e-mail nebo v tištěné podobě na vaši adresu, pokud o to zažádáte (v takovém případě je cena zájezdu navýšena o náklady s tím související) nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu. Dojde-li k uzavření smlouvy v době kratší než 7 dní před zahájením zájezdu, zašleme vám informace a pokyny podle první věty při uzavření smlouvy.

2.10. Jméno, adresa, telefonní číslo, elektronická adresa a případně faxové číslo našeho místního zástupce, kontaktního místa nebo jiné služby, která vám umožní nás (event.. i případného zprostředkovatele zájezdu) urychleně kontaktovat, účinně s námi komunikovat, požádat o pomoc, ocitnete-li se v nesnázích nebo vytknout vadu zájezdu, vám budou poskytnuty v podrobných pokynech k zájezdu a dále rovněž při zahájení zájezdu.

2.11. Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

3. CENA ZÁJEZDU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Před uzavřením smlouvy (resp. před vaším vyplněním návrhu smlouvy a jeho zaslání nám) vám bude sdělena konečná cena zájezdu obsahující veškeré daně, cla a poplatky (zejména poplatky za vstupní víza a silniční poplatky). V ceně zájezdů je rovněž zahrnuto pojištění léčebných výloh a zákonné pojištění cestovní kanceláře. Tato pojištění nelze z ceny zájezdu vyjmout až na výjimky uvedené u konkrétního zájezdu před uzavřením smlouvy, kdy pojištění léčebných výloh není zajišťováno. V ceně zájezdu nejsou zahrnuty některé platby, které jsou viditelně uvedeny v popisu zájezdu před uzavřením smlouvy.

3.2. Cenu lze uhradit převodem na náš bankovní účet, a to zpravidla dvoufázově – formou zálohy a následného doplatku ceny. Zálohu i doplatek jste povinni uhradit ve splatnosti a dle pokynů uvedených v zaslané smlouvě o zájezdu. Další případné způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

3.3. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

3.4. Případné slevy z ceny zájezdu nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

4. ZMĚNA A ZÁNIK SMLOUVY O ZÁJEZDU

4.1. Jste oprávněni postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu, která splňuje podmínky účasti na zájezdu (dále jen „náhradník“). Jste povinni nás o postoupení smlouvy včas informovat v textové podobě, nejpozději do sedmi dnů před zahájením zájezdu (v případě pozdějšího uzavření smlouvy o zájezdu bez zbytečného odkladu), a doložit nám prohlášení náhradníka o souhlasu s postoupením smlouvy a o splnění podmínek účasti na zájezdu, a dále také uhradit účelně vynaložené náklady s postoupením smlouvy vzniklé na naší straně (tyto náklady vám sdělíme a doložíme). Spolu s náhradníkem jste k zaplacení doplatku ceny zájezdu a dalších nákladů zavázáni společně a nerozdílně.

4.2. Kdykoliv před zahájením zájezdu máte právo odstoupit od smlouvy. Odstoupíte-li z jiného důvodu než z důvodu porušení povinností z naší strany nebo z důvodu, kdy v místě zájezdu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na vaši přepravu na zájezd (v takovém případě nemáte nárok na náhradu škody), jste povinni nám zaplatit odstupné v podobě stornopoplatku, a to v následující výši:

Doba před zahájením zájezdu Výše stornopoplatku
Více než 70 dní Skutečně vzniklé náklady a 5 % z ceny zájezdu
69 až 55 dní Skutečně vzniklé náklady a 15 % z ceny zájezdu
54 až 40 dní Skutečně vzniklé náklady a 35 % z ceny zájezdu
39 až 20 dní Skutečně vzniklé náklady a 75 % z ceny zájezdu
19 dní a méně, případně odstoupení v den zahájení zájezdu, nedostavení se včas na místo zahájení zájezdu nebo přerušení účasti na zájezdu z vlastní vůle 100 % z ceny zájezdu

Pro výpočet výše stornopoplatku je rozhodující datum, kdy nám je odstoupení od smlouvy poštou, příp. elektronicky, doručeno. Storno je účtováno k následujícímu dni od doručení, až ke dni před odjezdem/odletem. Na vaši žádost vám výši odstupného odůvodníme.

4.3. Vyhrazujeme si právo jednostranně započíst náš nárok na úhradu stornopoplatku proti vašemu nároku na vrácení ceny zájezdu. Cenu zájezdu sníženou o příslušný stornopoplatek vám vrátíme na účet, který nám pro tento účel sdělíte, jinak na účet, ze kterého jsme platbu obdrželi.

4.4. My máme právo odstoupit od smlouvy pouze v případě zrušení zájezdu z naší strany podle následujících článků (v těchto případech máte právo na vrácení ceny zájezdu, ale nemáte nárok na náhradu škod) nebo porušení povinností z vaší strany (především porušení povinnosti uhradit cenu zájezdu, či zálohu. V případě našeho odstoupení od smlouvy z důvodu porušení vašich povinností jste povinni nám zaplatit stornopoplatek, a to ve výši dle tabulky v článku 4.2 těchto obchodních podmínek

4.5. Zrušit zájezd máme právo v případě nedosažení minimálního počtu účastníků nutného pro realizaci zájezdu v souladu s nabídkou zájezdu nebo potvrzením o zájezdu. Zrušení zájezdu bude oznámeno co nejdříve, nejpozději však:

 • 20 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní;

 • 7 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní;

 • čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny.

4.6. Zájezd můžeme dále předčasně ukončit či úplně zrušit ještě před odjezdem v případě nepředvídané a neodvratitelné události jako je válka, povstání, živelná pohroma apod. (dále jen „vyšší moc“). Tuto skutečnost vám oznámíme bez zbytečného odkladu.

4.7. Pokud zrušíme zájezd z jiného důvodu, máte právo na vrácení ceny zájezdu.

4.8. Donutí-li nás vnější okolnosti podstatně změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu nebo nemůžeme-li splnit vaše zvláštní požadavky, které jsme přijali, navrhneme vám změnu smlouvy. Nesouhlasíte-li se změnou smlouvy, máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě pěti dnů od oznámení změny smlouvy bez nutnosti platit stornopoplatek. Pokud v této lhůtě od smlouvy neodstoupíte, platí, že se změnou souhlasíte. Pokud se v důsledku změny smlouvy sníží jakost nebo náklady zájezdu, máte právo na přiměřenou slevu.

4.9. Jde-li o nepodstatnou změnu zájezdu, můžeme jednostranně změnit smlouvu. Tuto skutečnost vám oznámíme bez zbytečného odkladu.

4.10. S ohledem na momentální fyzický, psychický a zdravotní stav účastníků, nepříznivé počasí a další okolnosti (např. změna letových či jízdních řádů) může vedoucí zájezdu plánovaný program zájezdu omezit, zrušit či jej nahradit programem jiným. V takovém případě máte právo od smlouvy odstoupit a my vás dopravíme na místo odjezdu. Neodstoupíte-li od smlouvy, má se za to, že s takovou změnou programu souhlasíte.

4.11. V případě vašeho odstoupení od smlouvy z důvodu změny smlouvy podle předchozích článků vám vrátíme platbu za zájezd v plné výši (příp. výši odpovídající zbývající části zájezdu), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

5. PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDU, ODPOVĚDNOST

5.1. Podmínkou účasti na zájezdu je mít u sebe platný cestovní doklad (cestovní pas, pro cesty do zemí Schengenského prostoru občanský průkaz) a být vzhledem k charakteru zájezdu dostatečně vybaven. V případě, že u sebe nebudete mít platný cestovní doklad nebo budete vzhledem k charakteru zájezdu zjevně nedostatečně vybaveni, nebude vám umožněna účast na zájezdu bez nároku na vrácení ceny.

5.2. Jsou-li pro zájezd nutná víza, vyřizujeme je pro vás my, pokud je tato skutečnost uvedena v popisu zájezdu a pokud jste občany České republiky. V případě zajištění víz námi jste povinni dodat veškeré potřebné podklady řádně a včas dle našich pokynů, v opačném případě si víza musíte zajistit sami a my za jejich vydání neneseme odpovědnost.

5.3. Součástí některých zájezdů je fyzicky náročný program. Každý z účastníků zájezdu musí sám na základě prezentace programu zájezdu posoudit, zda takový program zdravotně, technicky, komunikačně i jinak zvládne. Pokud kvůli špatně zvolené obtížnosti utrpíte újmu, neneseme za takovou újmu odpovědnost.

5.4. Účastí na zájezdu vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách či na webovém rozhraní a naše pokyny, budete se řídit instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh zájezdu.

5.5. V průběhu zájezdu jste povinni zejména:
 • dodržovat všechny naše pokyny;
 • dostavit se včas na místo zahájení zájezdu;
 • dodržovat právní předpisy navštívených států;
 • nenarušovat průběh zájezdu nevhodným chováním;
 • chovat se k nám a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;
 • počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví nás, ostatních účastníků či třetích osob.

5.6. V případě porušení článku 5.4. a 5.5. vám může být odepřeno právo další účasti na zájezdu bez nároku na vrácení ceny.

5.7. Neneseme odpovědnost za nepříznivé následky neodvratitelných a nepředvídatelných přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších událostí a stavů, které nemůžeme ovlivnit. V případě zrušení zájezdu z důvodů vyšší moci budeme postupovat podle článku 4 obchodních podmínek.

5.8. Vedoucí zájezdu je oprávněn zakázat individuální program, popř. vás vyloučit z části programu, pokud váš zdravotní stav, zkušenosti, znalosti či vybavení neodpovídají jeho náročnosti. Ve zcela mimořádných případech (vulgární chování vůči ostatním účastníkům či místním obyvatelům, soustavné nedodržování pokynů personálu a z něj plynoucí narušování programu zájezdu, nadměrná konzumace alkoholu či zneužívání omamných látek, porušování právních předpisů apod.) můžete být vyloučeni ze zájezdu či předáni vyšetřovacím orgánům příslušného státu. Takový postup nelze považovat za vadu zájezdu z naší strany.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A NÁHRADA ŠKODY

6.1. Vaše práva z vadného plnění a náhrada škody se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2537 až 2544a občanského zákoníku).

6.2. Jako pořadatel zájezdu odpovídáme za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu. Odpovídáme za to, že má zájezd vlastnosti, o nichž jsme vás ujistili nebo které jste vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekávali. V případě, že zájezd nemá tyto vlastnosti, reklamaci zájezdu jste u nás povinni uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků (je-li to možné, v průběhu zájezdu na místě). Vadu můžete vytknout i u případného zprostředkovatele zájezdu. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám (příp. zprostředkovateli zájezdu) byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.

6.3. Neodmítneme-li odstranit vadu nebo není-li zapotřebí okamžité nápravy, určete nám při uplatnění reklamace přiměřenou lhůtu k odstranění vady
6.4. Pokud je zjednání nápravy možné a pokud si taková náprava nevyžádá neúměrné náklady, zajistíme odstranění vady. Jedná-li se o podstatnou vadu, nabídneme vám náhradní řešení stejné nebo vyšší jakosti bez dodatečných nákladů z vaší strany. Pokud to není možné, nabídneme vám náhradní řešení nižší jakosti, přičemž vám poskytneme přiměřenou slevu. Není-li náhradní řešení srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě ujednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená, máte právo náhradní řešení odmítnout.

6.5. Pokud nezjednáme nápravu v přiměřené lhůtě, kterou nám určíte, můžete si zjednat nápravu sami a následně vám uhradíme účelně vynaložené náklady nebo jedná-li se o podstatnou vadu, můžete odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného. V takovém případě vám rovněž poskytneme bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů rovnocennou přepravu do místa odjezdu nebo jiného dohodnutého místa.

6.6. V případě včasné a oprávněné reklamace máte rovněž právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta uplatnění tohoto práva je dva roky.

6.7. Dále máte právo na pomoc v nesnázích v průběhu zájezdu. Pokud si zaviníte nesnáze sami, máme právo po vás požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.

6.8. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit váš návrat podle smlouvy, neseme náklady na vaše nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii nejvýše na tři noci, nestanoví-li jiný právní předpis jinak nebo nejste-li osoba s omezenou schopností pohybu, doprovod takové osoby, těhotná žena, nezletilý bez doprovodu nebo osoba vyžadující zvláštní lékařskou pomoc (zde je třeba sdělit zvláštní potřeby alespoň 48 hodin před zahájením zájezdu).

6.9. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

6.10. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.11. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zájezdu. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

6.12. Při porušení našich povinností máte dále nárok na náhradu škody (resp. újmy), která vám v důsledku toho vznikla. Při uplatňování práva na náhradu škody doporučujeme předložit doklad o zakoupení zájezdu (potvrzení o zájezdu) a oznámit datum události, ve které spatřujete porušení povinností ze smlouvy o zájezdu. Rovněž doporučujeme předložit policejní protokol, byla-li taková událost předmětem policejního vyšetřování, a dále veškeré další podklady vztahující se k předmětné události. Nemáte-li k dispozici protokol ani jiné oficiální doklady, doporučujeme předložit vlastní prohlášení o průběhu událostí a pokud možno jej opatřit podpisy svědků.

6.13. Promlčecí lhůta uplatnění práva na náhradu škody činí dva roky. Rozsah náhrady újmy je limitován trojnásobkem celkové ceny zájezdu.

6.14. V případě porušení našich povinností ze smlouvy je výše poskytované náhrady škody omezena dle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

7. POJIŠTĚNÍ

7.1. Uzavřením smlouvy o zájezdu vzniká ohledně zde uvedených druhů pojištění smluvní vztah mezi pojišťovnou a vámi (není-li uvedeno jinak), my jsme pouze zprostředkovatelem pojistné smlouvy.

7.2. Pojištění léčebných výloh zajišťuje společnost ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB. Toto pojištění pokrývá náklady vynaložené na ošetření pojištěného, kterému je nucen se podrobit v průběhu zájezdu, v důsledku nemoci či úrazu. Bližší informace ohledně pojištění naleznete ve všeobecných smluvních podmínkách společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, nebo nás kontaktujte.

7.3. Bližší podmínky ohledně dobrovolného připojištění storna zájezdu naleznete na webovém rozhraní. V případě zájmu o připojištění je třeba jej sjednat, a to v rámci uzavírání smlouvy o zájezdu. Cena a další náležitosti připojištění se řídí zvláštními pojistnými podmínkami ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB.

7.4. Vezměte na vědomí, že veškerá pojištění, která můžete naším prostřednictvím spolu se smlouvou o zájezdu uzavřít, poskytuje ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB na základě svých pojistných podmínek. Pokud společnost ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB své pojistné podmínky změní, týká se tato změna od nabytí účinnosti i pojistných smluv uzavřených naším prostřednictvím. Odkazy na pojistné podmínky obsažené v těchto obchodních podmínkách jsou pouze informativní. Aktuální znění pojistných podmínek je vždy dostupné na webových stránkách ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB.

7.5. Zákonné pojištění cestovní kanceláře pro případ ekonomického úpadku podle zákona o cestovním ruchu poskytuje společnost SLAVIA pojišťovna, a.s. Doklad o pojištění. V případě našeho ekonomického úpadku vám toto zákonné pojištění zajišťuje uhrazení všech nákladů spojených s neplněním našich závazků. V případě našeho úpadku po zahájení zájezdu vám bude zajištěna repatriace, je-li součástí zájezdu rovněž doprava. Pokud vám odmítneme poskytnout zájezd z důvodu našeho úpadku, můžete se obrátit na společnost Slavia pojišťovna a.s., se sídlem, Táborská 940/31, 140 00 Praha 4; IČ: 60197501; tel.:+420 255 790 111; e-mail: info@slavia-pojistovna.cz.

8. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

8.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

8.2. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

8.3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

8.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

8.5. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon:

+420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

9.2. Pro podání stížnosti týkající se zájezdů, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb, dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.

9.4. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2018