Itálie - Neapolský Záliv - Ostrovy Capri A Procida


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy

Oblíbený zájezd do Itálie, jehož předností je jarní termín a termín podzimních prázdnin 2023 , vám nabídne to nejzajímavější z této oblasti. Vydáme se na výlety, kde je největší koncentrace historických památek a přírodních zajímavostí. Zamíříme na rozhraní útesů a temných vulkánů, pocítíme sirný zápach sopky, budeme proplouvat Smaragdovou jeskyní i podél útesů mytických Sirén, připomeneme si bájného Herakla a necháme se ohromit neapolským barokem i pozemským rájem na ostrovech Capri a Procida.

Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil

Neapol – ostrov Procida - Pompeje - Herculaneum – Vesuv – ostrov Capri – Sorrento - Salerno - Amalfi – Atrani - Ravello

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 30.05. - 04.06. Odjezd A, B, Plzeň
24.10. - 29.10. Odjezd A, B, České Budějovice

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím v oblasti Torre del Greco

STRAVOVÁNÍ
3x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Hotel 3* v oblasti Torre del Greco - 2lůžk. pokoj s příslušenstvím (sprcha, WC, telefon, TV, klimatizace). Hotel se nachází přímo na nábřeží na okraji města Torre del Greco v Neapolském zálivu, vedle národního parku Vesuv.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do městečka Torre Del Greco, kde budeme po 3 noci ubytovaní. Dopoledne odplujeme na fakult. výlet, na třetí největší ostrov Neapolského zálivu PROCIDA . Projdeme se fotogenickou rybářskou čtvrtí La Corricella , po stopách natáčení filmu Talentovaný pan Ripley. Odpoledne historické centrum NEAPOLE , čtvrť Santa Lucia, hrad Castel Nuovo, palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola, opera San Carlo aj.. Návrat na ubytování do hotelu a večeři.
3. den: Po stopách vulkanické erupce . Prohlédneme si POMPEJE , velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Zkamenělé HERCULANEUM , jedna z nejlépe zachovalých antických památek, římské rezidenční město a přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje. Možnost fakult. výletu na VESUV , výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv.
4. den: Fakult. celodenní výlet na ostrov CAPRI . Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, který byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka CAPRI s bílými kamennými domy a ANACAPRI s výhledy na Neapolský záliv. Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k Modré jeskyni. Individuální volno k posezení v místních kavárničkách. Večer prohlídka SORRENTA , města na skalní plošině nad Neapolským zálivem, které se jmenuje podle bájných Sirén.
5. den: Po stopách apoštolů. Přejezd do města SALERNO a prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél Amalfského pobřeží - Costiera Amalfitana (UNESCO), do nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí pod modrou hladinou, uvidíme bělostné vily přilepené na strmých svazích. Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI , nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakult. plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi do elegantního městečka RAVELLO zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo). K večeru odjezd do ČR.
6. den: Kolem poledne předpokládaný návrat do ČR.

(TourOperátor: REDOK TRAVEL s.r.o.)

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – oblast Torre del Greco,
 • 3x polopenzi,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakultativní výlety (do CK je nutné nahlásit min. 1 měsíc před odjezdem, váš zájem o následující výlet – Vesuv cca 28 € - platba na místě),
 • pobyt. taxu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 2100 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2022) – ceny v EUR (€)
 • Výlet na ostrov Procida cca 35 €
 • Pompeje archeologický park 17 € (včetně povinného průvodce a sluchátek cca 27 €)
 • Herculaneum 13 €
 • Výlet na ostrov Capri (plavba, vstupní taxa, Augustovy zahrady, minibus po ostrově, povinný místní průvodce) cca 67 €
 • ostrov Capri – lanovka na Monte Solaro 12 €
 • ostrov Capri – výlet člunem kolem ostrova cca 18 €
 • ostrov Capri – Grotta Azzura cca 30 €
 • Amalfi – lodní výlet cca 18 €
 • Amalfi – katedrála San´t Andrea cca 3 €
 • Amalfi – Smaragdová jeskyně (včetně lodě a vstupu) 17 €
 • Ravello – autobusový výlet z Amalfi cca 15 €
 • Ravello – zahrady 7-8 €
 • Torre del Greco – vstupné na pláž 2 osoby (lehátka + slunečník) min. 16 €/den
 • Vstupy rezervované předem v CK ( nutná rezervace min. 1,5 měsíce předem)
 • výlet na Vesuv cca 32 € - platba na místě dle aktuální výše (kráter cca 14,50 € dospělá osoba, 12 € do 25ti let, místní autobus cca 20 €)
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 250 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč